وکیل خوب خانواده? وکیل طلاق و مهریه در اصفهان علیرضا شیشه گر??

ازدفترازدواج شماره 3 زمینه تصویب درتاریخ 79/1/14 مرا به مهریه تعداد 175 عدد سکه فصل بهار آزادی به عقد دائمی و فقهی خوددرآورده هست که تماما برذمه آئین بوده و می بایست بصورت عندالمطالبه کارسازی نماید. درخصوص دادخواست خواهان بخواسته بدواً صدورحکم اعسار ازپرداخت هزینه دادرسی والزام خوانده به پرداخت مهریه درسند نکاحیه تحویل 175 عدد سکه یک بهار آزادی طلای رایج جمهوری اسلامی ایران مقوم به 1/450/250/000 ریال به این توضیح که خواهان مدعی است بموجب سند نکاحیه به شماره ترتیب 13181 دفتر رسمی شماره 3 زمینه تصویب درمورخه 79/1/14 به عقد شرعی ودائمی خوانده درآمده و تا به امروز مهریه اش را دریافت ننموده لذا خواستار مذکورگردیده که دادگاه اساسی ملاحظه محتویات پرونده واحراز ارتباط زوجیت و اقرارصریح خوانده مبنی برعدم پرداخت مهریه همسرش درجلسه مقرر دعوی خواهان را وارد تشخیص مستنداً به ماده 1082 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت 175 عدد سکه یک بهار آزادی ازبابت مهریه درحق خواهان محکوم می کند قابل ذکر می باشد درخصوص ادعای اعسار قبلاً به موجب دادنامه شماره 608 مورخه 94/6/12 اتخاذ تصمیم گردیده است. 5- مراجعه به دادگاه علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی، تهی دست پرداخت هزینه اجرایی است. درباره‌ی اعسار خواهــان صادر گردید که اعسار وی به طور موقت ازپرداخت هزینه دادرسی گزینه تأیید قرار گرفت. در واقع به نسبت دادن ضابطه مزبور این حق برای هر دو طرف در حیث گرفته شده هست که هر کدام کلیدی ذکر عامل و ثابت مدارک می توانند حسب گزینه دادخواست تعدیل (اعم از کمتر و یا این که افزایش) اقساط مهریه را تقاضا نمایند. مثلا گرفتن حق حضانت در در مقابل بخشیدن مهریه یا این که مواردی وکیل مهریه فارسی از این دست. در صورتیکه زن ارتباط نامشروع انجام دیتا باشد مهریه به او تعلق میگیرد؟ به گزارش خبرنگار ایمنا، وقتی که یک زن (زوجه) و یک مرد (زوج) به عقد (نکاح) یکدیگر در میآیند، جنس مشخص و معلوم شدهای (مهریه) را طبق توافق طرفین ضمن عقد به جهت زن در لحاظ میگیرند که مالکیت آن در اختیار زن بوده و هر گاه که بخواهد، می تواند آن را طلب کند، البته گهگاه سازه به توافق زوجین به جای مال انجام فعالیت دیگری که منفعت زن در آن بایستی در حیث گرفته می شود به جهت مثال رفتن به حج یا این که بقیه موارد، توجه داشته باشید که در زمان عقد، گزینش مهریه اجباری نبوده و حتی میتوان مهریهای را گزینش نکرد. اهمیت اعتنا به اینکه امروزه بیشتر مهریه های تعیینی از جور سکه فصل بهار آزادی میباشند و زمانیکه بها سکه یکدفعه ارتقاء جهشی پیدا می نماید و از انطرف درامد زوج (شوهر) هم چنین افزایشی پیدا نکرده است، لذا زوج می تواند از دادگاه تقاضای کاهش اقساط مهریه را اهمیت اعتنا به ارتقا جهشی و بی رویه سکه مطرح نماید.