تجهیزات پزشکی چیست – خرید آنلاین تجهیزات پزشکی – مبنا مدیک

تبصره3ـ اداره کل می­تواند پس از تصویب تجهیزات طبی در هر روزگار به دلایلی مانند عدم رعایت دستورالعمل­های ابلاغی و یا این که عدم تطابق ایمنی و کارایی وسیله اصلی الزامات با و اصول ایمنی و کارایی اظهار شده در روزگار ثبت وسیله، کد تصویب وسیله مورد لحاظ را ابطال و یا این که درصورت امکان اصلاح، تا دوران برطرف کردن تجهیزات پزشکی مهدیه همدان مشکل تعلیق نماید. تبصره2ـ تصویب تجهیزات پزشکی و صادر شدن پروانه به منزله صادر شدن مجوز ورود و ترخیص تجهیزات پزشکی نمی­باشد و برای هر وسیله باید جواز جداگانه از اداره تمام اخذ شود. مغازه اینترنتی و وبسایت وین طب معرفی و فروش آنلاین تجهزات طبابت ، امروزه فروش آنلاین بیش از هر روز دیگر گزینه اعتنا است و افراد برای خرید کالاهای گزینه نیاز خود ترجیح می دهند که کالا خود نظیر تجهیزات طبابت را آنلاین پیشنهاد دهند . ماده3ـ تشکیل شناسنامه: همگی افراد حقیقی و حقوقی متقاضی عمل در میدان تجهیزات طبی موظفند نسبت به تشکیل شناسنامه در اداره کل با رعایت دستورالعمل­های ابلاغی مبادرت تجهیزات طبابت زیمنس نماید. 30ـ خدمات پس از فروش: مجموعه اقدامات و تعهداتی مثل تحویل، نصب، آزمون­ های پذیرش، راه­اندازی، آموزش، وارانتی و گارانتی که به وسیله تولیدکننده، واردکننده یا نماینده رسمی آن­ها و افراد حقوقی مجاز مطابق دستورالعمل­های ابلاغی حیاتی رعایت اصول ایمنی عملکرد، اعمال می­گردد. ماده10ـ همگی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه تجهیزات طبی ضمن رعایت قوانین و مقررات اعصاب کشور و اجرای مفاد این آیین­نامه و دستورالعمل­های ابلاغی، موظف به ارائه مستندات قانونی و فنّی درخواستی اداره کل مطابق دستورالعمل­های ابلاغی به اداره کل می­باشند. تبصره2ـ حق­الزحمه اعضاء کمیته فنّی، کمیته قیمت­گذاری، کمیته­های تخصصی و کارشناسان ذیربط به تشخیص اداره تمام به­صورت دورهای از درآمد اختصاصی اداره کل مسئله ماده24 قانون تهیه منتخب از مقررات مالی دولت و آیین­نامه اجرایی آن پرداخت خواهد شد. تبصره1ـ به استناد ماده24 ضابطه تهیه گزیده از مقررات مالی دولت و آیین­نامه اجرایی آن، اداره کل مکلف به دریافت هزینه در ازای صدور و تمدید هر کدام از پروانههای مسئول فنّی، پروانه ساخت، اعطای جواز ورود، ترخیص، تصویب منشا آن و ثبت تجهیزات پزشکی می­باشد. تبصره1: مسئولیت درستی همه اوراق و مدارک ارائه شده به اداره تمام و مسئولیت احراز، ثابت و دوام تطابق کلیدی الزامات رسمی و بررسی علمی و فنّی بر حسن اجرای مفاد این آیین­نامه و دستورالعمل­های ابلاغی و بقیه قوانین و مقررات در واحدهای مربوطه بر عهده مسئول فنّی است. درخواست کننده ساخت یا ورود و ترخیص می بایست انطباق و دوام تطابق تجهیزات پزشکی را مهم الزامات حساس و اصول ایمنی و کارایی و سایر الزامات قانونی طبق دستورالعمل­های ابلاغی اظهار و ثابت نماید. فرد حقیقی یا این که حقوقی که به موجب قرارداد مکتوب حساس اعطاءکننده نمایندگی، مسئولیت اصالت، ایمنی و کارایی وسیله طبابت کالای وارداتی را در مدت زمانه و محدوده یک ناحیه جغرافیایی مشخص مطابق آیین­نامه و دستورالعمل­های ابلاغی، انجام می­دهد. 23ـ تأییدیه نمایندگی: مدرکی میباشد که به وسیله اعطاکننده نمایندگی به فرد حقیقی یا این که حقوقی به منظور انجام اعمال مسئله نمایندگی اعطاء می­گردد.