ایده هایی برای طراحی ساختمان – پویانو

یکی دیگر از بهترین نرم افزار های طراحی ساختمان، نرم افزار راینو (Rhino) هست که به مهندسین این امکان را می دهد تا بتوانند مورد های معماری را به طور دقیق و خیلی آسان طراحی و دسته سازی کنند. طراحی معماری ساختمان چیست؟ کارایی های اخیر معماران در حوزه معماری پایدار، امروزه موضوعات جدیدی مطرح نموده و یکی از از اصولی که در سال های اخیر در این راستا آیتم تاکید قرار گرفته، همین هست که «معماری به آتی حیث داشته باشد»؛ حتمی هست تا معماری همواره به مدل ای باشد که بتواند پذیرای الگوها و فن آوری های پیش بینی نشده و جدید باشد و تغییرات ناگهانی اقلیمی و محیطی را تحمل نماید. پس به دنبال طرح روز یا از فلان شهر یا این که مملکت پلان ساختمان ما طراحی شده هست نباشید که بایستی همین طرح در وحله اولیه بتواند نیاز های شما طراحی ساختمان یک طبقه را مرتفع نماید. طراحی معماری ساختمان بایـد حتـی الامکـان سـازگار بـا اقلـیم باشـد، تـا سـاختمان از شـرایط و قابلیت و امکان های مناسب طبیعی بهره گیری کند و در برابر وضعیت نامطلوب اقلیمی محافظت گـردد. به جهت خودداری از هدر رفت انرژی و استعمال بهینه از آن، نیاز است که مهندسین و معماران، همین اصول طراحی ساختمان را در نظر بگیرند تا موقعیت مناسب تری را به جهت به کار گیری کنندگان ساختمان فراهم آورند. یکی از دیگر از اصول طراحی ساختمان جدارهای نورگذر، شامل پنجرهها، نورگیرها و ماننـد آنهـا می باشد که بایـد از قـاب هـای مرغـوب و بـدون درز مستقیم و کلیدی دستکم نشت هـوا باشـند. ممکن است همین سوال برای شما به وجود آمده باشد که اگر بتوانیم اهمیت کشیدن یک طرح ساده یک نقشه ساده را از آنچه در نظر داریم بر بر روی برگه ارائه دهیم، چه لزومی دارااست که خدمات طراحی پلان، طراحی ساختمان، را از شرکت های با تجربه دریافت کنیم؟ مبلغ و برآورد هزینه ها به جهت طراحی نقشه معماری بنای مسکونی به عامل ها زیادی بستگی دارد. طراحی نقشه معماری و تنظیم پلان شهرداری فاز صفر شامل: طراحی پلان ها، مقاطع بر مبنای فرمان نقشه، نماها، ضوابط و قوانین شهرداری حوزه‌ اهمیت اعتنا به نیاز و سلیقه ی کارفرما و پروژه و توسط طراحان و مهندسین حساس مهارت و باتجربه شرکت انجام می شود.