صفحه اصلی – سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز

وی حساس بیان این مسئله که بحث بازاریابی به جهت تعیین کشورهای هدف و شناختن حالت درمانی در گردشگری تندرست حائز دارای است، گفت: برگزاری همین قبیل همایشها و حضور در همایشهای در بین المللی می تواند به ما به جهت رونق گردشگری سلامت امداد کند. اسدی به برگزاری جشن گلریزان در خلخال حیاتی هدف آزادی زندانیان جرایم غیر عمد اشاره و از زحمات دستگاههای متولی سپاس کرد. از جمله مفاهیم گردشگری رایج همین روزها بایستی به مفاهیم پایداری و مسئولیتپذیری اشاره کرد. فصلنامه گردشگری شهری دارای شماره شاپا (6926-2423) مطابق رای کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 1250/18/3/ مورخ1396/1/14 از شماره زمستان 95 غالب به دریافت معتبر علمی-پژوهشی گردیده است. مجله ‘گردشگری شهری به خواسته صیانت از حقوق و دستمزد و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و پرهیز از اخذ تحقیقات تکراری از نرم افزارهای شبیه یاب استعمال می کند. صرفا مناسبات اجتماعی و هنجارهای یک جامعه وجود ندارد که می بایست از سوی گردشگران آیتم توجه باشد بلکه مسائل زیستمحیطی نیز و سعی برای نگهداری سلامتشان از حساس زیادی برخوردار است. نشریه مطالعات مدیر گردشگری یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، وبادسترسی آزاد میباشد که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به تیتر دانشکده پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران از سال 1382 و به رخ فصلنامه منتشر می شود منتشر می شود. توجه اساسی : نویسنده مسئول مقاله حتماً کاربر هیات علمی باشد و نوشته حتماً بوسیله ایشان به مجله ارسال گردد فصلنامه گردشگری شهری در برابر نوشته های ارسال شده از سوی بقیه افراد (دانشجوی مقاطع تحصیلی مختلف) موظف به پاسخگویی، تحلیل و پیگیری نخواهد بود. بر مبنا قوانین، به هیچ تیتر در هیچ سطح ای امکان تغییر و تحول ترتیب، تعداد، جايگاه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. گردشگری علمی هجرت گروهی از دانشمندان ملازم اهمیت تحلیل و اکتشافات علمی است و شامل کار و عمل دانشمندان و کارشناسان در سای موضوعات و زمینه های علمی است؛ یا فرصتی می باشد که طی آن یک متخصص می تواند برای مدتی کوتاه در شرکت ها یا این که آزمایشگاه های تحقیقاتی دیگری قطع از محیط های کاری و علمی خود فعالیت کند. از همه نویسندگان با شخصیت خواهشمند است مقالات خویش را فقط از نحوه سامانه مجله و کاغذ شخصی خویش ارسال نموده و صرفاً از این نحوه هم پیگیری نمایند و از تحویل یا این که ارسال نوشته به ایمیل هر فرد حقیقی یا حقوقی و تماس تلفنی در همین زمینه مطلقاً پرهیز نمایند؛ چون دفتر کار مجله در مقابل مقالاتی که به جز از طرز سامانه مجله ارسال گردد، مسئولیتی نخواهد داشت. درصورتیکه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در آیتم گردشگری پایدار لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.